Wednesday, March 26, 2014

ફરિયાદ અને હિતેચ્છા!

ધરતી પર આટલી ભીડ હોવાનો મને આજ અચરજ થાય,
બાકી તો લોક ને હવા માં જોઇને ડોક દુ:ખી જ જાય છે!

ચાલ દોસ્ત, લંબાવ તારો હાથ હું સાથ આપું,
ટેકવું ઉતારવા નીસરણી, કાં તો કુદાડવા ઝોળી બનાવું!

ઠોકરો ખાઇને પણ ન સમજે તો તારૂં નસીબ,
ફરજ નીભાવશે જ પથ્થર તું જાય તો કરીબ!

ફરિયાદ ન કરવાનું મને ફરી ફરી ને યાદ આવે છે,
પણ અજંપા પર કોની 'જય' થાય છે!

- જય

Saturday, March 1, 2014

લખવું હતું 'સમય' પર, ના લખી શક્યો સમયસર!

ઘણું કહેવું છે, પણ ટૂંક્માં રાખીએ!

આમેય સમય સાથે તો કાયમ ની બબાલ છે, ક્યાં પંગો લઈએ!


'જય' તું મય,
સમય ને સમજ,
સમય નો વ્યય!

નહિં સમજે,
સમન્વય સમય,
જીવન ક્ષય!

આ જ પ્રવાહ,
અવિરત વહેતો,
સમય નો 'જય'!

(બીજી પણ એક આવી રહી છે, 'સમય' પર, પણ વિધિની વક્રતા જુઓ, એમાં મોડો પડ્યો!)

Saturday, January 25, 2014

OpenERP Integration with Liferay by SerpentCS

OpenERP is an open-source enterprise resource planning (ERP) software actively programmed, supported, and organized by OpenERP s.a. OpenERP is similar to many open source projects where customized programming, support, and other services are also provided by an active global community and partner network.
OpenERP is licensed under the terms of the AGPL license. More Details are here.
Liferay Portal is a free and open source enterprise portal project written in Java and distributed under theGNU Lesser General Public License[2] and optional commercial license.[1] The Liferay project additionally supports Liferay Social Office, Liferay Sync, Liferay AlloyUI, Liferay enterprise Connectivity Apps and the Liferay Marketplace. It is primarily used to power corporate intranets and extranets.[3]
Liferay Portal is a web platform with features commonly required for the development of websites and portals. Liferay includes a built-in web content management system allowing users to build websites and portals as an assembly of themes, pages, portlets/gadgets and a common navigation.[4] Liferay is sometimes described as a content management framework or a web application framework. Liferay’s support for plugins extends into multiple programming languages, including support for PHP and Ruby portlets.[5]
Serpent Consulting Services Pvt Ltd. has integrated OpenERP and liferay. The core purpose is to display various business models of OpenERP like (products, services, team, employees, suppliers, customers, projects, events, etc.) on your Liferay portals.
We would like to invite the community to provide feedback, we will add more features here and will publish the source soon.
Thank you,
SerpentCS
Note:
Following are our OpenERP contributions of the last quarter.
5. OpenERP - Authorize.net payment gateway Integration,releasing next month.

Tuesday, January 21, 2014

OpenERP Installation Guide on MAC OSX 10.9


OpenERP Version 7 Installation on Mac OSX 10.9
There are Many ways to install OpenERP and dependent packages on Mac like using pip, port and brew. Here is the steps to install OpenERP using ports. To get port command working you need to Download and install Macports.
Install PostgreSQL 9.3 Server
Installing PostgreSQL Server is required to connect to postgres and create database.
After successful installation we need to create our system user as a postgres superuser. Run following terminal commands to create user.
sudo su – postgres
createuser <your system username>
It will prompt you to make this user as super user? YES
Make it superuser
psql93 template1 -U postgres -W
this might be psql or psql with version depends on installation
This will ask for posrgres user password and give you template1 connection
ALTER USER <your system username> WITH password ‘your password’;
Above query will set password for system username in postgres.
exit
You will back to system user prompt
We successfully installed Postgres Server
To check the installation you can run this command
psql93 -l
It will list out available databases list

Installing OpenERP Dependencies
We will goto root user prompt to install all dependencies with following command
sudo -i
We will install python 2.6 and dependent packages in python 2.6
port install python26
port select python python26
port install py26-setuptools; easy_install setuptools
port install py26-psycopg2 + postgresql93; easy_install psycopg2
port install py26-reportlab; easy_install report lab
port install py26-lxml; easy_install lxml
port install py26-tz; easy_install pytz
port install py26-mako; easy_install mako
port install py26-dateutil; easy_install DateUtils
port install graphviz + python26 +no_x11
port install py26-parsing; easy_install pyparsing
port install py26-pil; easy_install pil
port install py26-docutils; easy_install docutils
port install py26-openerp-auth-openid; easy_install openerp-auth-openid
port install py26-pip; easy_install pip
port install py26-mock; easy_install mock
port install py26-unittest2; easy_install unittest2
port install py26-Werkzeug; easy_install Werkzeug
port install py26-mxdatetime; easy_install mxdatetime
port install py26-caldav; easy_install caldav
port install py26-pydot; easy_install pydot
port install py26-feedparser; easy_install feed parser
sudo port py26-babel; easy_install babel
Install PyChart using following commands.
tar xvfz PyChart-1.39.tar
cd PyChart-1.39
sudo python2.6 setup.py build
sudo python2.6 setup.py install

For the missing packages or unknown packages you can check package names on below link and install package based on package name with port command.
Get Source from bazaar
Install bzr on Mac using brew
brew install bzr
Get OpenERP stable version 7 source from Launchpad

$ bzr lp:openobject-server/7.0 serve
$ bzr branch lp:openobject-addons/7.0 addons
$ bzr branch lp:openerp-web/7.0 web-client

We are done and ready to run OpenERP from terminal
python2.6 openerp-server –addons-path=../addons/,../web-client/addons/ –db_host=localhost –db_port=5432 -u <system user> -w <password>
References :
http://macfreak84.blogspot.in/2011/02/installing-openerp-6-server-on-mac-os-x.html

Tuesday, January 14, 2014

Why AAP should not jump into(contest) Loksabha Elections of 2014 ? - our Opinion!

Let me conclude before I start : "AAP is not bad, neither is AK;, it's just the timing"! This is the voice from many educated people around!

In a nutshell, Why AAP should not contest the LS Elections 2014?

1. Your presence will make people forget UPA's Scandals and talk about only AAP rising.
2. You are a fresher, your role can be considered as a vote-cutting party.
3. You are not fully aware about national problems (Delhi problems are not the only ones now when you talk about LS) like Kashmir (see what P Bhushan said), water and electricity (You announced in Delhi, would you do in all India without any sources, then from air?) and some economic policies.
4. Your presence will generate fragmented parliament and again a coalition like UPA-x!
5. Lack of candidates for elections :  finding them is easy, tracking them is not. (in such a short time)
6. Immaturity and inexperience of leaders, awareness of govt rules and regulations and proper work methodology (no more janata darbars please)
7.  Suggest me, you the reader!

It was an evening when Rohit Purohit, Bhavin Barot, Harnish Tanna, Harshit Dave, Dr. Jatin Prajapati, Vishal Rajpurohit and Chirag Dave met. We usually have fun and do not go into any serious talk. It was because no one brought cards and snacks, we had been in serious trouble and had been finding ways to overcome the grief.

We discussed how suddenly the politics has been changed and all kind of media (paper, electronics and social) has been the fan of AAP and AK. There is no doubt everyone is amazed and wish to really congratulate them and everyone wishes the clean government like AAP has promised it to be and for which people have started dreaming for !


But somewhere in the corners of our heart, we are the fans of Mr. Narendra Modi by knowing his ways of work, the administration, the governance and the development which has been an example for not only India, but the world, yes! However, we do not openly favour BJP as a party, Narendra Modi as a PM! Do not consider us as against any party, or favouring any party. But one GOD damn thing is sure, we are totally against Congress and why not the current youth to be!

Friendly advise: to BJP: don't be so fearful of AAP; to Cong: don't be so enamoured of AAP; to AAP: don't be in such a hurry.

The recent news from Delhi : overwhelming crowd at Lokdarbar today is an indication that AAP better gets little more organized, and Kejriwal better accept formal security instead of becoming an eye candy on new channels!

Talking about Why AAP should not jump into Loksabha 2014 elections and not confuse Indians, specially those who just follow, don't think!

A debate has been going on whether AAP should fight the LokSabha elections or not. While there are equally strong points to support both the sides, we somehow feel that AAP should not ‘rush’ into fighting these elections. What they lack really is Experience of ruling, experience of governance, experienced leaders, clear goal and their reachability to whole India! AAP's growth has been really vertical, they have to grow horizontally too!

Nowadays India is a victim of old political trick. If you can't convince them, confuse them. And look, we are confused. 

Do we think that Delhi is with AAP. Really? No I don't think so.
Do we think that Congress will be wiped off in next LokSabha election. No I don't think so.
Do we think that AAP is "Miracle in Politics"(Party full of Sanskari Politicians) and they would stick to their statements and ethics. No I don't think so.

Lets have a look at Delhi statistics again. 46% people voted for BJP, 41% people voted for AAP and 11% people voted for Congress. Now the Game changer is who ever does the coalition. Kejriwal grabbed this opportunity and he is CM now. Bad news for BJP but Fantastic turn for Delhi Government. We all appreciate Kejriwal's efforts in reaching up to this level. Really it's not a cakewalk. We surely may need more Kejriwals to improve the system at micro level.
 

Even Kejriwal is in learning phase, so he is also being positive about these promises and we hope that he would do his best to deliver what he said, but in case something goes wrong, do people of India and our news channels have patience to digest his failures and give him some more time to make things better? No. We can't wait to criticize AAP even if Kejriwal stays in Five Bedroom house and AAP leaders come in Government Cars(without Red Lights of course)? We - the people of India are very short tempered. We don't remember things for a long time. We react very quickly and we forget very quickly.

Now it is clear that for 2014 Lok Sabha Elections, no one wants Congress anymore, some people are with AAP and some people are with BJP.
But if either of the party does not get clear win, again India would be trapped in coalition government(with CONGRESS or the nonsense of SP, BSP, RJD) unfortunately and people of India would have to face same unbalanced, weak political trauma as we are facing now.
 

I personally think AAP should prove themselves(power of common man) for next 5 years in Delhi and then jump into Lok Sabha election next time. Otherwise, India will again have coalition government in center and that will not help Aaam Aadmis in anyway. Trying to scale this model to the national level in such a small amount of time (less than five months) would prove counter productive.

See the analysis of Suyash Bhardwaj (IIM - Calcutta 2011 Batch), an excellent piece on Aam Aadmi Party.

Finally, it is important to set examples of honesty and clean politics, but not at the cost of India’s development.

After all, it is the Aam Aadmi who will bear the brunt of his/her wrong decisions for the next 5 years.

Courtesy : Various articles, various discussions and own words! 

Some Links:

1. Indian Exponent

2. Thinking out of the box

3. Defaming AAP  : https://www.facebook.com/WeHateAAP , https://www.facebook.com/groups/Against.AAP/  to see the goofs!

Thank you,

Jay Vora.

Wednesday, January 1, 2014

દરેક માણસનું પોતાનું એકાંત હોવું જોઈએ !


ચિંતનની પળે - કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ
અળગા થવાની વાતમહોબ્બત થવાની વાતબંને છે છેવટે તો નજાકત થવાની વાત,
પાસે રહું તો ભય કે વિખૂટા પડી જશુંઆઘે રહીને માંડું છું અંગત થવાની વાત.
-હરીન્દ્ર દવે

આખા દિવસમાં એવો કયો સમય હોય છે જ્યારે તમે તમારી સાથે હોવ છો? બહુ ઓછો સમય માણસ પોતાના માટે કાઢે છે. માણસ સોશિયલ છે. હંમેશાં એવું કહેવાતું આવ્યું છે કે માણસે પોતાના લોકો માટે સમય કાઢવો જોઈએ. આવી જ એક હકીકત એ છે કે દરેક માણસે પોતાના માટે પણ સમય ફાળવવો જોઈએ. તમે યાદ કરો,છેલ્લે ક્યારે તમે તમારી સાથે હતા? ક્યારે તમે તમારા અને માત્ર તમારા જ વિચારો કર્યા? ક્યારે તમે તમારી જાત સાથે સંવાદ કર્યો? ક્યારે તમે જ તમારી જાતને સવાલો કર્યા? તમારા સંવાદ વખતે તમારી જાતે તમને શું જવાબ આપ્યા?
આમ તો એવું જ લાગે કે એમાં વળી શું નવું છે? દરેક માણસ પોતાના વિશે વિચાર કરતો જ હોય છે. હા, વિચાર કરતો હોય છે પણ આ વિચારમાં કાં તો ચિંતા હોય છે, કાં તો પ્લાનિંગ હોય છે, કાં તો ગણતરીઓ હોય છે, કાં તો તમન્નાઓ પૂરી કરવાના વિચારો હોય છે અને કાં તો સફળ થવાના પ્રયત્નો હોય છે. કેટલાં લોકો એવા વિચાર કરે છે કે હું ખુશ છું? હું સુખી છું? મારી સંવેદનાઓ પૂરેપૂરી સક્રિય છે? હું દરેક ક્ષણને જીવી શકું છું? હું ખરેખર ભયમુક્ત છું? મને જીવવાનો આનંદ આવે છે? હું જે કરું છું એ વાજબી છે? મારા જીવનનો મતલબ એ જ છે જે રીતે હું જીવું છું?
ચલો, એક કામ કરો. આ બધા જ સવાલ તમારી જાતને પૂછો અને જવાબ મેળવો. આ જવાબ કાં તો 'હા'માં હશે અથવા તો 'ના'માં હશે. તમને એ વાત સમજાય છે કે હા છે તો શા માટે અને ના છે તો શું ખૂટે છે? તમને જે વ્યક્તિ ખુશી, આનંદ, ઉત્સાહ, પ્રેરણા, સુખ આપે છે એના પ્રત્યે તમે કેટલા સભાન છો? કોઈ તમારા માટે વિચારતું હોય છે, તમારી ચિંતા કરતું હોય છે, તમારા માટે સમય આપતું હોય છે અને સરવાળે તમને પ્રેમ કરતું હોય છે. તમે એના માટે શું કહો છો? ધ્યાન રાખવું, સગવડ પૂરી પાડવી, જોઈતું હોય એ લાવી આપવું, કોઈ ચીજની કમી લાગવા ન દેવી, ગિફ્ટ આપવી એ બધંુ આપણે કરતાં હોઈએ છીએ પણ આપણી વ્યક્તિને સલામતી લાગે એવુ કંઈ કરીએ છીએ? સલામતી એટલે ઇમોશનલ સિક્યોરિટી. એક વ્યક્તિ છે જે મને સતત પ્રેમ કરે છે એવું તમારા વિશે કોઈ માને છે ખરું? આપણે વ્યવહારોમાં સતર્ક હોઈએ છીએ પણ વર્તનમાં સહજ હોઈએ છીએ ખરાં?
સફળતા વખતે આપણે અભિનંદન આપી દઈએ છીએ પણ નિષ્ફળતા વખતે આપણે એને સમજી શકીએ છીએ? કોઈને સમજવા માટે પહેલાં તો આપણે આપણને સમજવા જોઈએ અને આ સમજ કેળવાય એટલા માટે જ પોતાની જાત સાથે રહેવાની જરૂર ઊભી થતી હોય છે. માણસ આખી દુનિયાને ઓળખતો હોવાનો દાવો કરતો રહે છે પણ પોતાને જ પૂરેપૂરો ઓળખતો હોતો નથી. બધાં કહેતાં ફરે છે કે મને ખબર છે, હું સમજું છું, હું એજ્યુકેટેડ છું, હું કંઈ બોઘો નથી, ભગવાને મને પણ બુદ્ધિ આપી છે. કોઈ પોતાની જાતને નબળી સમજતું નથી. સમજવી પણ ન જોઈએ. જો કે પોતાની જાતનું મૂલ્યાંકન તો કરતા જ રહેવું જોઈએ. બહુ ઓછા લોકો પોતાની જાતનું સાચું મૂલ્યાંકન કરી શકતા હોય છે. પોતાની સજ્જતા માપવી એ ત્રાજવામાં કોઈ વસ્તુ તોળવા જેવી સરળ વાત નથી કે જે ભારે હશે એ પલ્લું નમી જશે. તેનું કારણ એ હોય છે કે એ સમયે બંને બાજુ આપણે જ હોઈએ છીએ. તમારે જ તમારી પરીક્ષા કરવાની હોય છે અને તમારે જ માર્ક્સ આપવાના હોય છે, તમારે જ કેસ ચલાવવાનો હોય છે અને તમારે જજ બનવાનું હોય છે. પોતાના માટે તટસ્થ રહેતા બહુ ઓછા લોકોને એ આવડતું હોય છે. તમારું એકાંત જ તમને તમારા વિશે ઘણી બધી વાતો કરતું રહે છે. લોકો વિચારતા હોય છે બીજું અને કરતાં હોય છે બીજું, સિદ્ધાંત એક હોય છે અને શરત બીજી, આદર્શ એક હોય છે અને અમલ બીજો. સારા ખોટાની સમજ પણ હોય છે, પરંતુ આ બેમાંથી આપણે શું પસંદ કરીએ છીએ તેના ઉપરથી એ નક્કી થતું હોય છે કે આપણે ખરેખર કેવા છીએ? આપણે જેવા હોવા જોઈએ એવા છીએ ખરાં?
એકાંત અને એકલતા જુદી વસ્તુ છે. એકલા હોય એ પણ પોતાની સાથે હોય એવું જરૂરી નથી. બધાની સાથે હોય એ પણ પોતાનું એકાંત માણી શકતા હોય છે. એકાંત માટે જંગલમાં જવાની જરૂર નથી. એકાંત માટે કોઈ ચોક્કસ જગ્યા હોતી નથી. માણસનું મન એની સાથે હોવું જોઈએ. આપણું મન ભટકતું રહે છે. માણસ પોતાનામાં જ ખોવાઈ નથી શકતો. ઘણાં લોકો તો એવા ભટકી ગયા હોય છે કે પોતાને જ મળતાં નથી. આવા લોકો પાસે સમયથી માંડીને મૂડ સુધીનાં બહાનાં હોય છે. વિચારવાનો સમય જ ક્યાં મળે છે? મૂડ જ નથી હોતો. કોઈ એકલાં પડવા જ નથી દેતું. આખો દિવસ કોઈ ને કોઈથી ઘેરાયેલો રહું છું. થોડો સમય ક્યાંક ચાલ્યા જવું છે. આવી કેટલીય વાતો આપણે કરતાં અને સાંભળતા હોઈએ છીએ. સાચી વાત એ હોય છે કે આપણને આપણી સાથે રહેતાં જ આવડતું હોતું નથી કે ફાવતું હોતું નથી.
તમારી સાથે હોવ ત્યારે પણ તમે તમારી જાત સાથે કેવી વાતો કરો છો એ વધુ મહત્ત્વનું છે. હતાશામાં સરી પડતાં લોકો પણ વિચારો જ કરતાં હોય છે પણ એ વિચારો એને ખાઈ તરફ ઢસડી જતાં હોય છે. બૌદ્ધિકતા સંવાદથી જ આવે છે. બૌદ્ધિક લોકો સાથેનો સંવાદ અને આપણી જાત સાથેનો સંવાદ જ આપણી વિચારવાની દિશાઓ ખોલે છે. કેટલું વિચારવું, કેવું વિચારવું, શું વિચારવું એ આપણા કન્ટ્રોલમાં હોવું જોઈએ. કોઈની વાત સાંભળવા કાન માંડવો પડે છે પણ આપણી જ વાતનો અહેસાસ કરવા દિલ માંડવું પડે છે. બોલવાનું પણ આપણે, સાંભળવાનું પણ આપણે, વિચારવાનું પણ આપણે અને અનુસરવાનું પણ આપણે. જે માણસ પોતે પોતાનો ગુરુ થઈ શકે છે એને પછી કોઈની જરૂર પડતી નથી. પોતાના ગુરુ બનવા માટે શિષ્ય બનવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. આપણને શિષ્ય બનવું ફાવતું નથી. આપણે તો આપણને ગુરુ જ સમજીએ છીએ અને આપણી જાત શિષ્ય જ બની રહે તેવું ઇચ્છતા રહીએ છીએ.
એક સંતે કહેલી આ વાત છે. એ સંતના કરોડો અનુયાયીઓ છે. એક વખત એ સંત તેના એક અનુયાયી સાથે કારમાં જતાં હતા. એરકન્ડિશન્ડ કારની બારીઓ બંધ હતી. કારની સ્પીડ સો કરતાં વધુ હતી. અનુયાયીને સતત એવું થતું કે આ સંતને એકાંત ક્યારે મળતું હશે? આખો દિવસ તો અનુયાયીઓથી ઘેરાયેલા હોય છે. અનુયાયીથી ન રહેવાયું. તેણે સંતને પૂછયું કે આ બધામાં તમે તમારા માટે કેવી રીતે સમય કાઢો છો? તમારી સાથે ક્યારે હોવ છો? સંત હસવા લાગ્યા. સંતે કહ્યું કે, ઉદાહરણ તો આપણી સામે જ છે. કારમાં એક માખી ઘૂસી ગઈ હતી. માખી કારમાં ઉડાઉડ કરતી હતી અને પોતાને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જતી હતી. સંતે કહ્યું કે આ માખીને જુઓ છો? કાર સ્પીડમાં છે છતાં એ પોતાનું બેલેન્સ જાળવે છે. સ્પીડના કારણે તે ભટકાઈ જતી નથી, પછડાઈ જતી નથી. બસ, આવું જ હું શીખું છું અને કરું છું. જિંદગીની ગતિ તો કારની જેમ તેજ જ રહેવાની છે, ભીડ પણ રહેવાની છે. તમે તમારું બેલેન્સ જાળવી શકો તો તમે તમારી જાત સાથે રહી શકો. પોતાની સાથે રહેવા માટે તો આંખો બંધ કરવાની પણ જરૂર નથી. ખુલ્લી આંખોએ ટોળાની વચ્ચે તમે તમારી જાત સાથે રહી શકો. સવાલ એકાગ્રતાનો હોય છે.
આપણે બહાર એટલા બધા વહેતા અને ભટકતા રહીએ છીએ કે અંદરનો રસ્તો જ આપણે દેખાતો નથી. બધું જ તમારા માટે છે. આ સૃષ્ટિ, દરેક રંગો, દરેક જીવ, દરેક વાતાવરણ , દરેક સ્વજન અને દરેક સંબંધ તમારા માટે જ છે પણ તમે કેટલા તમારા માટે છો?દુનિયાને માણવી હોય તો પહેલાં પોતાને માણો, પોતાને માણવા માટે પોતાને જાણો. તમે તમને પૂરેપૂરા ઓળખો છો ખરાં? જરાક ચેક તો કરી જુઓ.
છેલ્લો સીન :
જે ગમે તે મળે એનું નામ સફળતા અને જે મળે એ ગમે એનું નામ સુખ
-અજ્ઞાત
(‘સંદેશ’, તા. 25 ઓગસ્ટ, 2013. રવિવાર. સંસ્કાર પૂર્તિ, ‘ચિંતનની પળે’ કોલમ)

Tuesday, December 17, 2013

OpenERP News of the 3rd Quarter 2013 from SerpentCS

Dear Reader,
Following are our OpenERP contributions of the quarter:
5. OpenERP - Authorize.net payment gateway Integration,releasing next month.
11. Advance OpenERP technical and functional training delivered with custom modules for 20 attendees for 1.5 months,photoes to come soon.
We wish to contribute more and more for the OpenERP community and ecosystem.
SerpentCS is well-known for its offshore, support, migration and training services. Look at the feedback of our beloved customers.
Have a good day ahead,
SerpentCS!

Tuesday, December 3, 2013

Serpent Consulting Services | SerpentCS : A Lot can hapen over December 2013

December, here we come! Much is happening here. We have OpenERP, Android, Jboss and MySQL Corporate Trainings and ERP implementation trainings going on and we are also adding new service as iPhone App development !
Overall, we are enjoying being busy and want to be busier than yesterday!
I.   3 parallel Trainings :
A. 10 attendees classroom foreigners in India.
B. 1 remote to Egypt
C. 1 Remote to India.
II. Anil on an onsite campaign to Afghanistan!
III. Husen for an exhibition to Azerbaijan!
December, here we come! Much is happening here. We have OpenERP, Android, Jboss and MySQL Corporate Trainings and ERP implementation trainings going on and we are also adding new service as iPhone App development !

Overall, we are enjoying being busy and want to be busier than yesterday!
I.   3 parallel Trainings :
A. 10 attendees classroom foreigners in India.
B. 1 remote to Egypt
C. 1 Remote to India.
II. Anil on an onsite campaign to Afghanistan!
III. Husen for an exhibition to Azerbaijan!
IV. Sohil, Anu and Anup getting married!
V. Piyush on an onsite campaign to Kuwait!
VI. Welcoming 2 attendees from Libya for ERP Implementation Training!
VII. Welcoming 1 personnel from Egypt for ERP Implementation Training!
VIII. SerpentCS entering into the 3rd year!
IX. SerpentCS Pvt Ltd completing 1st year!
X. Preparing for another charity event in a unique matter, will definitely require your support!
– SerpentCS!

(Time to gather all energies to set an example and motivate others from all/some of the above deeds)

Tags:news
IV. Sohil, Anu and Anup getting married!
V. Piyush on an onsite campaign to Kuwait!
VI. Welcoming 2 attendees from Libya for ERP Implementation Training!
VII. Welcoming 1 personnel from Egypt for ERP Implementation Training!
VIII. SerpentCS entering into the 3rd year!
IX. SerpentCS Pvt Ltd completing 1st year!
X. Preparing for another charity event in a unique matter, will definitely require your support!
– SerpentCS!
(Time to gather all energies to set an example and motivate others from all/some of the above deeds)
Tags:

Tuesday, November 26, 2013

Serpent Consulting Services | Kindness Keeps the world afloat : CSR activity by SerpentCS

Small acts of kindness come full circle and change lives. Money can do quite a number of things, but it can’t buy kindness.
SerpentCS does it again, sharing the happiness to the people around. We visited  the deaf and dumb students and distributed clothes and fed ice cream.
Photoes on : Facebook
 Thanks,
SerpentCS!

Friday, October 18, 2013

Failure - my observation, analysis and philosophy!

Oh Yes, you didn't fail to reach here! Our whole self-worth is so tied up in succeeding, that we don’t realise that failure is necessary to achieve anything of real value.

I know you are sitting there having just read the opening to this post saying, what the hell are you talking about Jay?

You would find this very unusual to read, but I like the feeling of getting failed sometimes. It just becomes a inevitable part of your journey when you enjoy even your failure. Failure is just your plan/wish goes unwanted! Your intended objective does not go satisfied, you call it failure! Failure is absolutely necessary. Failure means learning, but its more than just a painful lesson you have to endure. Failure shouldn’t just be tolerated. It’s something that should be indulged in, because failure is an amazing opportunity. Failure is introducing yourself first-hand to an aspect of your business or life that can be improved upon.

Thomas Edison discovered 1,000 ways not to make a lightbulb before landing on a solution. Einstein's dead-end job as a patent clerk freed up his mind to imagine what might lie beyond Newtonian physics. Failure is a great teacher, if you're a willing student.
 
The way ice cream comes in various flavours, but the base is always vanilla, failure is no more different from it. Failure comes is various modes, but the base is same, disappointment! And not to forget, this is the state of mind! We have heard many people saying, happiness is a state of mind, age is also a state of mind, why not the failure? If you mind it, you will feel. Let us just not recall Mr. Rahul Gandhi, who recently threw a statement - Poverty is a state of mind! :)

It would be difficult to come across anyone who hasn’t failed ever – at anything, or even anyone who doesn’t know what it means. And yet so many times we get hassled by this familiar experience, instead of leveraging it. Embrace it, leverage it and by all means celebrate failure, because it precedes luck, success and happiness most times. Failure also draws us closer to the truth, that we’re mortals; draws us closer to God and brings in humility and builds character.

Well, what I am talking about is, failure is an essential part of any success, including life, and we should not let it discourage us or scare us.
Instead we should embrace failure, failure is how business’s grow, failure is how writers become published authors, failure is how garage bands become signed world touring bands.

It seems I fail to attract you yet in the article! Though this makes me more cautious to write those contents which really pumps you up and motivate! In my completely personal opinion, there are following modes of failures!


  1. Failure in Relationship : One of the very rare failure for me as I guard a different nature to bow down and have a let-go thinking. But there are certain areas, certain circumstances where people fail to keep the relationship. In whatever relations I've failed, I tell myself that thanks to the relationship, you've learned more about yourself — what you can deal with, what you can't, and what you yourself need to improve on. You're a little more realistic about what's out there, and who you are.

  2. Failure in goals : Here comes an interesting fact that we do set goals, but we have to identify what kind of goal are they. Short term or long term? If short term goal fails, we can always take an alternate to reach out to the milestone to sail towards long term one. Without wasting a time and crying on why you failed, you have to immediately jump on thinking of an alternate and implement. If you just keep thinking, it will only be a thinking, rather you should act on it. If a long term goal fails, it becomes hard to come out of a shock as everybody can understand. But you are not everybody, you are a unique character. You would be counted special if you plan to use same energy, same achievement in a little different goal. Thus you would be utilising all your hardwork into a fruitful and alternatively similar goal. For example, you played a lot of cricket for your state team,but failed to get listed into Indian team. You should not stop, rather apply for the job of a coach, an academy, a sports company. Thus you utilise the roads you have visited, the skills you have in an alternate way. We can talk many exmaples of such a philosophy.

  3. Failure in Business : Recession is very motivating. I admit, I have failed heavily in my business plans recently, but that has give me more energy and motivation to redo the things with better plan. Due to this failure, I am slowed down a bit, I can sit down and think more deeply. It gives me more time to think for any future decisions to take. It gives me more ideas to implement, more tricks to adjust to whatever conditions, more products to work on, more contributions to do, more to read, more to explore on any topic. The way everything fails, this applies to business, as much as it applies to anything else in one’s life. We’re consciously trying to build this into the culture of our still budding company by acknowledging failure when it happens and rewarding in some form, quick failures. For failing quickly could save us a lot of time and money, so we can then fail somewhere else, until we figure what works. We’re still working on the stigma attached to failure, to remove the negative connotation and bring in a positive one.

"You can only find the strength of the iron to weigh a weight, only when it fails."

Celebrate Failure

It's time to stop hiding your failures and share them with the world! We know you've failed. Everyone has. But because most people are too ashamed to talk about their failures, they keep happening over and over to different people.

Ways to overcome and learn from Failure:
JD Roth has developed a system for responding to small mistakes. Namely,
  • Figure out what went wrong. When I make a mistake, I take time to analyze why it occurred. Lack of mindfulness is the source of many of my financial mistakes. Sad but true. Observe your mistake/failure as a 3rd person. You will get answers.
  • Make a plan to prevent the future failure. As you have burnt hands in the past, you can plan your next move well. If you are not going to face it again, you can guide others well and earn more respect.
  • View each failure as temporary and isolated. No problem is that bigger to break you. Count it as just a temp thing, isolate it and throw it out of your mind. I don't let small failures bother me is that I've come to recognize that all these tiny errors, while annoying, actually make me a better person. These little failures are the price I pay in order to find success.
If you have questions on my philosophy, feel free to write back a comment. I would love to discuss and have a chance to help anyone overcome a failure.

Finally, I love to fail, fail well and fail successfully.

Thanks,
Jay.

Courtesy: Various experiences, observations and articles I've read.